Teadus

Musta pässiku ehk chaga seenkehad

Bioaktiivsete ainete sisalduse võrdlus lepalt ja kaselt pärit pässikutes

Must pässik ehk chaga kasvab peamiselt kaskedel, aga teda võib kohata ka lepal. Just 2019. aasta lõpul lepalt leitud pässik oli see, mis andis huvi edasi uurida, kas lepal kasvaval pässikul on sarnased raviomadused ehk antikantsero-geensete bioakatiivsete ainete sisaldus nagu kaselt pärit pässikutel. Eesmärk oli hinnata lepikute nakatamise mõttekust musta pässikuga.

Koostöös Eesti Maaülikooli teadlastega alustati 2019. aasta lõpul projekti, mille raames koguti Eesti ja Soome metsadest proovide tegemiseks musta pässikut (kaks seenkeha hallilt lepalt, üks mustalt lepalt, kaks arukaselt ja üks Põhja-Soome arukaselt). Uuringu eesmärk oli määrata erinevatelt kase ja lepa liikidelt pärit pässikute betuliini, betuliinhappe, lanosterooli, inotodiooli, α- ja β-glükaani ning polüfenoolide ja flavonoolide sisaldus. Käesoleva aasta 25. augustil avalikustati analüüsi tulemused mainekas teadusajakirjas Biomolecules. Teadaolevalt on see esimene uuring, mida just lepal kasvava musta pässiku keemilise koostise kohta tehtud on. Ainulaadsust lisab ka see, et kõik keemiliselt analüüsitud musta pässiku tüved (isolaadid) on tulevaste uuringute jaoks lisatud kultuurikogusse ja geenivaramusse.  

Analüüsi tulemused näitasid, et kõigis proovides, välja arvatud Põhja-Soomest pärit arukase proovis, sisaldasid mustad pässikud betuliini. Võrreldes arukasega, tuvastati oluliselt (p < 0,05) kõrgem betuliinhappe sisaldus hallilt lepalt pärit pässikus. Kuid arukaselt pärit pässikud olid polüfenoolide, flavonoolide ja glükaanide poolest rikkamad. Inotodiooli sisaldus oli üsna sarnane nii halli lepa kui arukase pässikutes. Samuti ei leitud nende kahe puuliigi proovide vahel olulisi erinevusi lanosteroolisisalduses. Musta pässiku täispika seenkehade analüüsiga saab tutvuda siin

joonis_bioaktiivsete ühendite sisaldus lepa ja kase pässikutes

Kuigi uurimuses analüüsitud proovide arv on suhteliselt väike (sh bioaktiivsete ühendite sisaldus varieeruv), näitavad tulemused, et bioaktiivsed ühendid on paljulubavad ka lepa liikidel kasvanud pässikutes.

Kuna lepp on metsanduses eelkõige kasutusel küttepuuna ja lepikuid Eestis jagub, siis antud analüüs toetab musta pässiku kasvatamise võimalust lepa liikidel, suurendades seeläbi selle puuliigi metsanduses kasvatamise majanduslikku väärtust. 

Kindlasti on vaja jätkata täiendavate uuringutega, et saada kinnitust esialgsete tulemuste osas.  Hinnanguid oleks vaja ka musta pässiku kasvatamise efektiivsuse ja tasuvuse osas erinevatel peremeespuuliikidel. Lisaks tuleb analüüsida musta pässiku kui haigustekitaja kontrollimatu leviku ohtu metsades ning teha kindlaks nende ainete bioloogilise aktiivsuse mõjud erinevatele peremees puuliikidele.